Information om Sättra vägförening


Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer och regleras enligt anläggningslagen som anger att samfällighet ska bildas. Inom Sättra gård: “Sättra GA: 1” som står för Adelsö Sättra  Gemensamhetsanläggning:1.

Sättra vägförenings vägar är enskilda och får trafikeras av alla under förutsättning att trafikreglerna följs.

Vägnätet består av 5,6 km väg, varav 200 m som är asfalterad. Samfällighetsföreningen består av 64 fastigheter. Dessutom finns stall, förråd, storkök, korttidshem, vatten- och reningsverk, vall, bete, skog, bad, båtpir, värmeverk, gårdskontor inom gårdens 250 ha.
 
Medlemskap
Enligt anläggningslagen beslutar lantmäteriet om medlemskap och andelstal. De av stämmorna beslutade vägavgifterna fördelas på medlemmarna enligt beslutat andelstal.
 
Styrelsens ansvar
Föreningen och dess styrelse är ansvarig väghållare. Detta innebär att styrelsen är ansvarig inför medlemmarna och myndig-heter avseende vägarnas underhåll och skötsel.
 
Medlemmars ansvar
Att betala vägföreningsavgiften enligt utdebiteringslängden och beslut på föreningsstämman.
*    Att följa de beslut som tas på föreningsstämman och som berör medlemmar.
 
*    Att följa de trafikregler som gäller inom området.
 
*    Att på egna fastigheten klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar.
 
*    Att inte lägga skräp på väg- eller grönområde utanför sin tomtmark.
 
*    Att informera styrelsen om ändrade förhållande på fastigheten såsom ägarbyte, verksamhet eller om fastigheten är ett fritidsboende eller fast boende. Anmälan kan göras på hemsidan.
 
Tung trafik
Vägföreningens vägnät har inte den uppbyggnad och bärighet som erfordras för transporter av t.ex byggnadsmaterial, slam mm som utförs på föreningens vägar.
 
Försök att undvika tunga transporter höst och vår, då risken är stor att vägen skadas under tjällossningsperioden och risken är som störst för omfattande skador på vägarna.
 
Slitageavgift
Enligt § 48 A i Anläggningslagen har vägföreningen rätt att ta ut en slitageavgift vid  “väsentligt större trafikomfattningomfattning till och från fastigheten”.
Vägföreningen har därför fattat beslut om att vid beslut om bygglov ta ut en avgift om 5 000 kr.
 
Kantklippning och potthål
Kantklippning av grässlänter inom området sker en gång per år genom styrelsens försorg och upprättade avtal. Igenfyllning av potthål sker vid behov och ordnas också genom styrelsens försorg och upprättade avtal. Sladdning och dammbindning sker på våren när vägen är fuktig.
 
Hastighetsbegränsning
Inom området har rekommenderats att högsta tillåtna hastighet ska vara 30 km per timme, detta är anslaget genom skyltning vid infarter till området.
 
Snöröjning och halkbekämpning
För vinterväghållning har eller ska vägföreningen sluta avtal med en entreprenör som utför snöröjning och sandning inom området.
 
 

Ägarbyte
Vid ägarbyte av fastighet ber vi att få följande uppgifter insända till vägföreningen. Detta för att undvika felaktigt utsändande av information etc.
• Datum och fastighetsbeteckning
• Namn på säljare och köpare
• Fakturaadress
• Tillträdesdag samt uppgift om permanent- eller fritidsboende.
 
På föreningens hemsida finns mallformulär att ladda hem. Glöm inte att fördela innevarande års vägavgift mellan köpare och säljare vid överlåtelse av fastighet.
 
Städning
Vi rekommenderar varje fastighetsägare att själv städa och hålla rent på vägen framför sin fastighet och klippa eventuella gräspartier och övrig växtlighet.

Hundar
För allas trevnad och för dem som är rädda för hundar SKA din hund/hundar vara kopplade inom Sättras gårdsområde.
 
Stämma och stadgar
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 augusti. Stämman ska hållas senast 31 oktober.
 
www.sättragård.se
På hemsidan finns vägföreningens stadgar, andelstal, kartor m.m samt namn, e-post och tel till till vägföreningens styrelse, årsmötesprotokoll och Sättra gårds historia.

Styrelsens sammansättning för 2017/18:
Tonny Svensson, ordförande - tonny.svensson@hv-vent.se

Sven Secher, ledamot - sven.secher@bjorkfjarden.se

Arne Ohlsson, suppleant - arne.b.ohlsson@gmail.com

Dag Klackenberg, revisor - dag.klackenberg@bockeropapper.se
Björn Siberling, rev.suppleant- lalla55@telia.com

Carina Nähr, kassör - carina.nahr@telia.com
 
Kontaktperson

                                      
Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja  ????? och  ??? att var för sig teckna föreningens firma upp till 10.000 kronor.